Obchodní podmínky


platné pro nákup v internetovém obchodě www.aklapava.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.aklapava.cz. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Provozovatelem internetového obchodu www.aklapava.cz a prodávajícím je Klára Drahoňovská, Jizerská 3568/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 2901805331, zapsaná v živnostenském rejstříku. Předmětem podnikání je především výroba a prodej bižuterie.

2. Uzavření kupní smlouvy

Vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.aklapava.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení je akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost kupujícího zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3. Ceny a platební podmínky

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Veškeré informace o zboží a jeho cenách jsou uvedeny jako konečné, s výjimkou zjevné chyby. Součástí dodávky zboží je prodejní doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Platbu lze provést buď předem převodem na náš bankovní účet, nebo dobírkovou poukázkou. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

4. Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

5. Přeprava a dodání zboží

V případě zakoupení zboží, které je skladem, prodávající odešle zakoupené zboží kupujícímu při platbě dobírkou nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky nebo v případě platby předem bankovním převodem odešle prodávající zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby na bankovní účet. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Možné způsoby dopravy jsou uvedeny na stránce Doprava a poštovné. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, které jsou uvedeny též na stránce Doprava a poštovné. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Odstoupení od smlouvy

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Písemné odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu ve 14 denní lhůtě zašle e-mailem nebo jej vloží do zásilky s vráceným zbožím. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Kupující může použít přiložený vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odpočíst jej od vrácené částky.

7. Práva z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství nebo jakost) má možnost kupující u prodávajícího uplatnit reklamaci nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží. Podle svého požadavku má kupující nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, může uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pro reklamaci může kupující použít přiložený vzorový Reklamační formulář, který zašle e-mailem nebo vloží do obálky s reklamovaným zbožím. Práva z vadného plnění kupující uplatní u prodávajícího na adrese: Pavla Drahoňovská, Jizerská 3568/6, 466 01 Jablonec nad Nisou. Prodávající kupujícímu potvrdí v písemné formě nebo e-mailem, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění).

8. Ochrana osobník údajů

Prodejce zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednávky zboží. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě automaticky nebo v tištěné podobě neautomaticky. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně a může kdykoliv požádat o jejich změnu či vyřazení z databáze e-mailem. Své údaje může registrovaný kupující měnit na internetových stránkách www.aklapava.cz v sekci Můj účet. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující souhlasí s případným ukládáním souborů cookies na jeho počítač, tento souhlas může kdykoliv odvolat. Dohled nad dodržováním práv ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů, u kterého je prodávající registrován.

9. Závěrečná ustanovení

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Klára Drahoňovská, Jizerská 3568/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty – info@aklapava.cz, mobilní telefon – (420) 734614732

V Jablonci nad Nisou 24. 6. 2014

Ke stažení

Obchodní podmínky

DOCX
PDF


Reklamační formulář

DOCX
PDF


Formulář pro odstoupení od smlouvy

DOCX
PDF